برگزاری نخستین نمایشگاه حمل و نقل پاک اصفهان با دغدغه‌های زیست‌محیطی

نخستین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک اصفهان اردیبهشت‌ماه سال آینده با دغدغه‌های زیست‌محیطی برگزار می‌شود.
ادامه مطلب …